Особливості монологічного мовлення у дітей з дизартричними порушеннями

Друк PDF

Традиційно науковці і практики вбачали мету навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення на етапі дошкільного дитинства в навчанні усного мовлення, як засобу спілкування та пізнання довкілля.

Якщо в попередні роки головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто формування особистості, яка адекватно, вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях з метою реалізації власне мовленнєвих завдань.

На сучасному етапі розвитку освіти особливо гостро постає проблема збільшення кількості дітей з дизартричними порушеннями і відповідно проблема попередження і подолання шкільної дезадаптації у цієї категорії дітей, що виявляється в низькій успішності, відхиленнях від норм поведінки, труднощах взаємин з оточуючими. Між тим соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості зі здатністю ефективно вирішувати нові життєві проблеми.

Проблема розвитку зв'язного мовлення актуальна тим, що мова є невід'ємним компонентом будь-якої форми діяльності людини і її поведінки в цілому. Несформованість або недорозвинення зв'язного мовлення відмічається у всіх дітей з дизартричними порушеннями та чинить негативний вплив на розвиток, навчання і соціалізацію дитини. Своєчасна і цілеспрямована робота з розвитку зв'язного мовлення буде сприяти розвитку розумової діяльності, засвоєння шкільної програми, поліпшення міжособистісного спілкування та соціальної адаптації учнів спеціальної (корекційної) школи.

Повільність темпу сприймання поєднується у дітей з дизартричними порушеннями зі значним звуженням обсягу сприйманого матеріалу. Ця слабкість огляду пояснюється особливостями руху погляду. Те, що нормальні діти бачать відразу, дизартрики - послідовно. Дитина-дизартрик оглядаючи вулицю, по якій іде, менше помічає деталей, що його оточують, ніж його  одноліток.

Увага є базовим психічним процесом, «годує» всі інші психічні функції і види діяльності. Увагою визначається точність і деталізація сприйняття, міцність і вибірковість пам'яті, спрямованість і продуктивність мислення та уяви. Від уваги залежать якість і результати функціонування всієї пізнавальної системи.

Рівень розвитку уваги в учнів з дизартрією дуже низький. Діти з дизартричними порушеннями дивляться на об'єкти або їх зображення, не помічаючи при цьому властивих їм істотних елементів. Внаслідок низького рівня розвитку уваги вони не сприймають  багато чого з того, про що їм повідомляє вчитель. Погіршення концентрації уваги також призводить до зниження його стійкості.  У  дітей з дизартричними порушеннями нерідко спостерігається порушення переключення уваги, тобто розлад переходу від однієї діяльності до іншої. У них також знижена здатність до розподілу уваги між різними видами діяльності,  наприклад нездатність відразу виконувати два завдання: малювати і розповідати вірш.

Навчання дітей з дизартричними порушеннями більшою мірою спирається на процеси пам'яті. Пам'ять полягає в фіксації, збереженні та відтворенні інформації. Зазвичай виділяють вербальну, зорову і моторну пам'ять.

Процеси пам'яті дітей характеризуються багатьма особливостями. Обсяг  матеріалу, що запам'ятовується учнями спеціальної школи значно менше, ніж у їх однолітків. Все нове  вони засвоюють дуже повільно, лише після багатьох повторень, швидко забувають сприйняте, а головне не вміють користуватися набутими знаннями і вміннями на практиці. Точність і міцність запам'ятовування словесного і наочного матеріалу низька. Відтворюючи його, вони багато пропускають, переставляють місцями елементи, порушуючи їх логіку, вносять нові елементи, ґрунтуючись на випадкових асоціаціях.

Учні з дизартрією зазвичай користуються ненавмисним запам'ятовуванням. Вони запам'ятовують те, що привертає їх увагу, здається цікавим. У текстах діти виділяють емоційно насичені фрагменти. Сприймаючи їх, вони радіють, засмучуються, всім своїм виглядом передаючи ставлення до подій. Саме ці частини тексту вони краще запам'ятовують навіть у тих випадках, коли вони не визначають основний зміст прослуханого.

Особливості мислення є вища форма пізнання дійсності. Мислення є узагальнене і опосередковане промовою пізнання дійсності.

Утруднення викликають завдання, що передбачають використання наочно-образного мислення. Так, маючи перед собою кольорову картинку, яка зображує певну пору року, школярі далеко не завжди можуть визначити який сезон передає малюнок.

І найбільш складними є завдання, що вимагають від дітей використання словесно-логічного мислення.

Основний недолік дітей з дизартричними порушеннями - слабкість узагальнень. Вони погано засвоюють правила і загальні поняття. Вони нерідко завчають  правила напам'ять. Але не розуміють сенсу і не знають, до яких явищ  ці правила можна застосувати.

Серйозні недоліки спостерігаються у школярів в лексиці. Їх мова позбавлена ​​слів різних граматичних категорій, що позначають абстрактні поняття , вони не знайомі з назвами багатьох видових (дуб, клен) і родових понять (рослина, інструменти), хоча і ті й інші позначають конкретні предмети. Незнання великого кола слів різного ступеня узагальненості робить мову дітей мало конкретною  і разом з тим недостатньо узагальненою.

Не менш поширеним недоліком лексичної сторони мовлення учнів є невірне розуміння слів і неточне їх використання. Тут можна виділити такі помилки, як надмірне розширення значення слова.

Ще одна специфічна якість лексики дітей з дизартричним порушенням - патологічна відмінність між пасивним і активним словником. Значна різниця між тими словами, які дитина знає, і тими, які вживає в мові - це прояв низького рівня розвитку його мислення.

Робота з формування описового мовлення готує дітей  до школи, де слово вчителя, його розповідь виступає одним із провідних методів навчання. Викладання матеріалу вчителем може включати різні прийоми : розповідь, опис, міркування, діалог.  Опис і міркування сприймаються значно складніше, ніж прості розповіді, оскільки вимагають більшого аналітичного підходу до матеріалу, який викладається. Ознайомлення дітей, починаючи з дошкільного віку, з описом, сприятиме більш повному розумінню пояснень учителя, чіткішому виконанню ними його завдань.

Порушення моторики у дітей вимагають додаткових індивідуальних занять. Навчання дитини проводиться за різними напрямками: розвиток моторики (загальної, дрібної, артикуляційної), виправлення звуковимови, формування ритміко-мелодійної сторони мовлення  і вдосконалення дикції. Щоб у дитини виробилися міцні навички у всій руховій сфері, потрібен тривалий час і використання різноманітних форм і прийомів навчання. Для якнайшвидшого досягнення результатів робота повинна проводиться спільно з логопедом, необхідні також консультації лікаря-психоневролога та спеціаліста з лікувальної фізкультури.

Мета цілеспрямованої роботи з розвитку мовлення у дітей з дизартричними  порушеннями  мовлення, полягає у формуванні мовленнєвої компетентності, як однієї з основних базисних характеристик особистості, що передбачає активне системне застосування взаємозв'язаних педагогічних дій: розвитку мовлення, навчання мови, та мовленнєвого виховання. Для дітей з дизартричними вадами монологічне мовлення є важкою формою усного мовлення, тому вони потребують ранньої допомоги, спрямованої на розвиток  їхнього зв'язного  мовлення. Адже порушення мовних процесiв може стояти на великій заваді в спілкуванні  і  в  соціалізації дитини в цілому.

Сергєєва Олена Анатоліївна, вчитель-логопед логопедичного пункту при СЗШ № 232

School

Шановні жителі Оболонського району!

Працівниками психологічної служби системи освіти і консультантами психолого-медико-педагогічної консультації створено на базі методичного центру практичної психології та соціальної роботи управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  пункт психологічної допомоги для дітей та їх батьків, вчителів, мешканців району. Консультації надаються безкоштовно! Адреса: м. Київ, Лайоша Гавро, 11-А, к.110-Б. 

Консультації надаються щодня (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 18.00 Телефон: 426-57-39 (попередній запис обов'язковий!)

ДНІ ПРИЙОМУ В  УПРАВЛІННІ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:  ВІВТОРОК  з  16-00   до   18-00

        school
1stgrade
 
 
intelgalaxy kodu 1 2  microsoft logo-dnu_iitzo5-800
intel_banner_150x60 e-data unesco 188x80_pedrpesacom_banner_dots abc umo
kman kievmap patriot kievchild 1stgrade  -itzn
facebookdon s_n director main_image_1 itea pto_logo1
children kpdu_logo1 onland tutor1 osvita_org_ua